Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij anders vermeld:

IIM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Innovation in Motion B.V., gevestigd aan de Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017RC te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66904846;

Webshop: naam van de webshop van IIM, zijnde https://nl.slide.store;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;

Dag: kalender Dag;

Overeenkomst: iedere tussen IIM en de consument gesloten overeenkomst, elke wijziging daarvan en alle met de uitvoering van die overeenkomst verband houdende handelingen en rechtshandelingen, alsmede, achteraf bezien, alle handelingen en rechtshandelingen die voor het aangaan van die overeenkomst noodzakelijk zijn;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen IIM en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, daaronder begrepen overeenkomsten die tot stand zijn gekomen met gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Producten: alle door IIM op de Webshop aangeboden goederen waarop een Overeenkomst en/of een Overeenkomst betrekking heeft;

Aanbod: elk Aanbod betreffende Producten dat door IIM aan de Consument wordt gedaan, in welke vorm dan ook.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, dat de consument of IIM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die aansluit bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IIM en op elke overeenkomst tussen IIM en de consument.
 2. Daarnaast kunnen een of meer specifieke voorwaarden van toepassing zijn uit de gebruiksvoorwaarden van Innovation in Motion, de privacyverklaring en de beperkte garantie.
 3. De aankoop van Producten op de Webshop is uitsluitend bestemd voor detailhandel aan particuliere consumenten. Als consument kan de toepasselijke wettelijke regeling per land aanzienlijk verschillen. Alle disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover het toepasselijke recht dit verbiedt. Raadpleeg de wetten die in jouw specifieke land van toepassing zijn voor een volledige beschrijving van je wettelijke rechten. Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft invloed op andere wettelijke rechten.
 4. Voordat een Overeenkomst en/of Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IIM voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Toepasselijkheid van eventueel door Consument gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door IIM uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Hoewel de Webshop wereldwijd toegankelijk is, zijn de aangeboden producten en/of diensten van IIM niet ontworpen en getest voor gebruik in alle landen. Indien de consument ervoor kiest om buiten Nederland (als "doelland") de Webshop te bezoeken en/of de producten en diensten te gebruiken , doet de consument dit op eigen initiatief en is hij zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving in zijn land. IIM is, voor zover wettelijk toegestaan, niet verantwoordelijk en aanvaardt geen schade of verlies veroorzaakt door hun toegang tot of gebruik van de IIM, producten en/of diensten in een land dat geen doelland is.
 7. IIM behoudt zich het recht voor elke voorwaarde op elk moment te wijzigen. Gelieve alle toepasselijke voorwaarden telkens voorafgaand aan een aankoop door te nemen. Op de betreffende Overeenkomst en/of Overeenkomst tussen IIM en Consument zijn de ten tijde van de bestelling geldende Voorwaarden van toepassing.

Het aanbod en de geplaatste bestellingen

 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van IIM aan de Consument binden IIM niet, noch in de door de Klant geplaatste bestelling, noch in de (schriftelijke) Overeenkomst en/of het contract tussen IIM en de Consument.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. IIM behoudt zich het recht voor een bestelling of aanbieding geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Het contract

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IIM onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.
 3. IIM neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het informeren van de Consument over de eigenschappen, kenmerken en andere informatie van de Producten, maar kan er niet voor instaan dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of ter beschikking gestelde specificaties of monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Indien de Opdrachtgever aantoont dat de door IIM geleverde Producten zodanig afwijken van de door IIM verstrekte informatie dan wel van de monsters of specificaties, dat de Opdrachtgever niet meer aan het desbetreffende Aanbod kan worden gehouden, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst en/of het Aanbod te ontbinden, voor zover een dergelijke ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat IIM schadeplichtig is.

Compatibiliteit

De compatibiliteit van IIM-producten kan specifiek zijn voor specifieke huisinstallaties. IIM neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het informeren van de Consument over compatibiliteitsspecificaties via de Webshop. Door de aankoop van de Producten erkent de Consument dat hij de compatibiliteit van het Product (in zijn huis) vóór de aankoop heeft gecontroleerd. Een gebrek aan compatibiliteit alleen is geen geldige claim onder de garantie die bij een Product wordt geleverd en vormt geen andere basis voor het ontvangen van een terugbetaling na de 30 dagen terugbetalingsbeleid onder de clausule van het Herroepingsrecht.

Diensten en softwarelicentie

 1. IIM verleent de Consument het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik van de door IIM geleverde of anderszins in de Producten of Diensten van IIM besloten software. Het gebruiksrecht omvat het recht om de Programmatuur in objectcode te gebruiken Dit gebruiksrecht geldt uitsluitend in combinatie met de door IIM geleverde apparatuur of andere softwareproducten (bijvoorbeeld API's) en is beperkt tot het uitlezen en beheren van de door Consument van IIM gekochte Producten. In aanvulling hierop is Consument slechts gerechtigd kopieën van de programmatuur te maken voor back-up doeleinden.
 2. Voor zover van toepassing (bijvoorbeeld in geval van API's) zal Opdrachtgever de programmatuur uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de instructies van de meegeleverde gebruikershandleiding. Het gebruiksrecht is beperkt tot niet-zakelijk gebruik. Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen. Het is de Consument niet toegestaan de programmatuur te decompileren of op andere wijze de onderliggende broncode te ontcijferen of te benaderen, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend Nederlands recht is toegestaan.
 3. IIM kan technische maatregelen nemen ter bescherming van haar programmatuur. Indien IIM door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de consument niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te ontwijken.
 4. IIM kan de programmatuur aanpassen indien IIM dit noodzakelijk acht (i) in verband met aanpassingen en/of verbeteringen van de Diensten en Producten van IIM, (ii) bij constatering van fouten of (iii) bij gewijzigde inzichten in de programmatuur. Indien een verbeterpunt voor de Consument duidelijk is geworden, zal hij dit aan IIM melden. Het is aan IIM om de programmatuur al dan niet aan te passen. IIM kan daartoe op geen enkele wijze door de Consument worden verplicht. Bij aanpassingen kan IIM de Consument per e-mail informeren en deze aanpassingen doorgeven. Aanpassingen aan het systeem, al dan niet als gevolg van kennelijke fouten in de software, kunnen op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van IIM.
 5. De software bevat vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De consument zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de software en de werking ervan.
 6. Op alle door IIM geleverde Diensten en Software (bijvoorbeeld in combinatie met IIM Producten, zoals Slide) zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden van IIM van toepassing, die beschikbaar zijn via de Webshop (https://goslide.io).

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen herroepen gedurende een bedenktijd van 30 dagen.
 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of:
  • indien de Consument meerdere Producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de Dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde het laatste Product heeft ontvangen. IIM kan een bestelling van meerdere Producten met verschillende leverdata weigeren, mits zij de Consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt, of
  • indien de levering van een Product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
  • in geval van een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde het eerste Product heeft ontvangen. 


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop men een product in een winkel mag hanteren.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die is veroorzaakt door de manier waarop het product is behandeld en die verder ging dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij IIM daarvan ondubbelzinnig in kennis door de klantenservice van IIM via support@goslide.io binnen de bezinningsperiode.
  • De kennisgeving verstrekt IIM het contract/bestelnummer en de datum, en de relevante persoonlijke informatie (bv. naam, bankrekeningnummer) om de betaling(en) te kunnen uitvoeren.
 2. De Consument zal het Produkt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 Dagen aan (de gemachtigde van) IIM terugzenden of afgeven. Dit hoeft niet indien IIM heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft in ieder geval de termijn van terugzending in acht genomen indien het Product vóór het verstrijken van de bedenktijd wordt teruggezonden.
 3. De Consument zal het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking terugzenden, conform de door IIM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.
 6. In geval van door IIM geleverde Diensten zal de Consument, indien met de uitvoering van de Dienst is begonnen tijdens de Bedenktijd, aan IIM een bedrag betalen dat gelijk is aan het gedeelte van de verplichting dat op het moment van herroeping reeds is uitgevoerd ten opzichte van de volledige nakoming van de verplichting.

Verplichtingen van IIM in geval van terugtrekking

 1. Indien IIM de kennisgeving van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij onverwijld een retourbericht.
 2. IIM vergoedt alle betalingen die door de Consument in de oorspronkelijke bestelling zijn gedaan, inclusief eventuele leveringskosten die IIM in rekening heeft gebracht voor de levering van het Product. De betaling wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na de Dag waarop het Product bij (de gemachtigde van) IIM is aangekomen, verwerkt, en alleen wanneer het Product door (de gemachtigde van) IIM is ontvangen en gecontroleerd en voldoet aan de in bovengenoemde artikelen genoemde voorwaarden.
 3. IIM maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De vergoeding is voor de Consument kosteloos.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft IIM de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Digitale producten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.slide.store. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.slide.store betekent dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 1. De betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethoden. Het product kan direct na succesvolle betaling worden gedownload en wordt ook via e-mail geleverd.
 2. Door het plaatsen van een bestelling en het betalen van een digitaal product gaat de koper een eenmalige en definitieve koopovereenkomst aan met Innovation in Motion. U verklaart hierbij dat u het product direct wilt en kunt downloaden.
 3. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve recht om de digitale producten te gebruiken.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot digitale producten, zowel in hun geheel als in delen, blijven eigendom van Innovation in Motion. U verbindt zich ertoe zich te onthouden van handelingen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.
 5. Innovation in Motion is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
 6. Levering vindt plaats via e-mail en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan Slide. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het correct instellen van je PC of mobiele telefoon en eventueel aanwezige programma's, zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat de aan jou verzonden berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.
 7. Voor digitale producten van Innovation in Motion geldt geen retourrecht. Het annuleren van een uitgevoerde en geleverde bestelling is dan ook niet mogelijk.
 8. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd zijn met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Innovation in Motion vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 9. Op deze voorwaarden is het Europese en Nederlandse recht van toepassing.

Prijzen en beschikbaarheid

 1. Alle producten in de webshop zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. IIM behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving kwantitatieve beperkingen op te leggen aan een bestelling, een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en het aanbieden van bepaalde Producten en/of Diensten stop te zetten.
 3. Prijzen of offertes voor producten en diensten kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen van producten die reeds door de consument zijn geplaatst.
 4. In het geval IIM de prijsstelling voor een Dienst wijzigt, zal IIM de Consument vooraf van deze wijziging in kennis stellen overeenkomstig het onderstaande mededelingsartikel. Na ontvangst van deze mededeling wordt de Consument geacht de prijswijziging te hebben aanvaard.
 5. Alle bij de levering van Producten of Diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW of omzetbelasting, indien van toepassing in het desbetreffende land.

Prestatieovereenkomst en extra garantie

 1. IIM staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, aan de in het Aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op lid 1 van dit artikel (i) in geval van schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, (ii) in geval van normale slijtage en/of (iii) in geval van schade als gevolg van onzorgvuldigheid of onjuiste behandeling.
 3. Een door IIM, diens leverancier, fabrikant of importeur aangeboden extra garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van IIM jegens IIM kan doen gelden indien IIM is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder "extra garantie" wordt verstaan iedere verplichting van IIM, zijn leverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of vorderingen overdraagt die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Leverings- en uitvoeringsovereenkomst

 1. IIM betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het boeken en uitvoeren van Productopdrachten en bij het beoordelen van verzoeken om verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan IIM heeft opgegeven.
 3. De consument dient het juiste afleveradres en postadres aan IIM door te geven. Wijzigingen dienen onmiddellijk aan IIM te worden doorgegeven. Indien de Consument een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument na betaling van het verschuldigde bedrag. Het risico van de producten gaat over bij levering aan de consument.
 6. IIM zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na herroeping overeenkomstig lid 6 van dit artikel zal IIM de door de consument gedane betaling onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij IIM tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan IIM bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Alle veiligheidswaarschuwingen, informatie, instructies, verpakkingen, in-box materialen, mobiele apps en ondersteunende diensten worden uitsluitend in het Engels verstrekt en zijn gemakkelijk toegankelijk via de IIM webshop(https://goslide.io). De op de webshop beschikbare producten zijn niet bedoeld voor gebruik in landen die geen doelland zijn. De consument is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor het Product bestemd is. IIM is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien zij een dergelijke wet overtreedt.

Installatie

Raadpleeg voor en tijdens elke installatie zorgvuldig de installatie-instructies van IIM's Producten (bijv. Slide) zoals deze worden meegeleverd in de mobiele app en op https://goslide.io. IIM is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door zelfinstallatie op een andere manier dan aangegeven in de installatie-instructies.

Betaling

 1. Voor zover in de Overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de Consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 30 Dagen na afloop van de Bedenktijd, of, indien er geen Bedenktijd is, binnen 30 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst gaat deze termijn in op de Dag waarop de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht IIM onverwijld te informeren over eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens. Betalingsopdrachten bij de bank of giro-instelling zijn voor rekening en risico van degene die de betalingsopdracht geeft (of autoriseert).
 3. De consument garandeert dat hij gemachtigd is om de aangewezen betalingsmethode te gebruiken en dat hij IIM (of een derde betalingsverwerker) machtigt om het totale bedrag van de bestelling (inclusief toepasselijke belastingen en andere kosten) van de betalingsmethode af te schrijven. Indien de opgegeven betalingsmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet aanvaardbaar is, kan de bestelling worden opgeschort of geannuleerd.

Garanties en vrijwaringsclausules

 1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Webshop en alle op de Webshop beschikbare inhoud geleverd op een "as-is" basis zonder (aanvullende) garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle producten en diensten die via de webshop worden gekocht, worden geleverd op "as-is" basis, tenzij anders vermeld in de beperkte garantie die beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk is via de webshop(https://goslide.io). De consument kan kiezen of hij een claim indient onder deze algemene voorwaarden of onder de beperkte garantie of beide, maar hij kan niet tweemaal verhaal halen voor hetzelfde verlies. Om een retour onder de Beperkte Garantie in gang te zetten, dient de consument contact op te nemen met support@goslide.io.
 2. De Consument gebruikt de Producten en Diensten van IIM naar eigen inzicht en op eigen risico. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, is de Consument als enige verantwoordelijk voor (en IIM wijst alle verlies, aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van een IIM Product en/of Dienst af, met inbegrip van schade of verlies in een persoonlijke situatie, of aan een systeem, sanitair, huis, product, andere randapparatuur verbonden met het Product, computer, mobiel apparaat en alle andere voorwerpen en huisdieren in het huis van de Consument.
 3. IIM garandeert of belooft geen specifiek niveau van energiebesparing, veiligheid of ander geldelijk voordeel van het gebruik van een Product en/of Diensten of enig kenmerk daarvan.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder in dit artikel 16 ("Beperking van aansprakelijkheid") zal trachten aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, zal IIM, naast de bovenstaande uitsluitingen van garantie, in geen geval (a) aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, voorbeeld-, speciale of incidentele schade, met inbegrip van schade voor verloren gegevens of gederfde winst, voortvloeiend uit of verband houdend met de Producten, zelfs indien IIM op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en (b) de totale cumulatieve aansprakelijkheid van IIM die voortvloeit uit of verband houdt met de Producten, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, hoger is dan de vergoedingen die de Consument daadwerkelijk heeft betaald aan (de gemachtigde vertegenwoordiger van) IIM voor het betreffende Product in de voorafgaande zes (6) maanden (indien van toepassing). Deze beperking is cumulatief en wordt niet verhoogd door het bestaan van meer dan één incident of vordering. IIM wijst alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook van IIM's licentiegevers en leveranciers af.

Overmacht

IIM en de Consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt en/of waarop zij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, overmacht, stakingen lock-outs of andere industriële acties van derden, onlusten, oproer, terroristische aanslagen, oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie of andere natuurrampen, storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, autovervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.

Klachtenprocedure

 1. De consument kan een klacht indienen via support@goslide.io.
 2. IIM wijst de consument duidelijk op de klachtenprocedure op de webshop en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van overeenkomsten en/of producten moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk bij IIM worden ingediend.
 4. Bij IIM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IIM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy en veiligheid

IIM respecteert de privacy van de Consument. IIM behandelt en verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de GDPR zoals van toepassing onder Nederlands en Europees recht. De Consument gaat akkoord met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Consument neemt IIM passende beveiligingsmaatregelen in acht.
 • Alle voorwaarden van het Privacybeleid van IIM zijn van toepassing op deze clausule. Voor meer informatie wordt verwezen naar de https://goslide.io.
 • Communicatie

  De consument communiceert elektronisch met IIM wanneer hij gebruik maakt van de webshop of wanneer hij een e-mail stuurt aan IIM. De consument gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die IIM langs elektronische weg aan hem doet, voldoen aan het wettelijke vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan. Wanneer de consument op de webshop bestelt, verzamelt en bewaart IIM het e-mailadres van de consument. Vanaf dat moment wordt dit e-mailadres gebruikt om informatie over producten en diensten te sturen, tenzij de consument zich uitdrukkelijk afmeldt voor dergelijke e-mails via de opt-out-link in de e-mails.

  Meldingen

  IIM kan kennisgevingen aan de consument doen zoals vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden via (naar keuze) e-mail naar het primaire e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn (eerdere) bestelling(en), hard copy, of plaatsing van een dergelijke kennisgeving op de website. IIM is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering die de consument of zijn netwerkprovider toepast op e-mailberichten.

  Aanvullende bepalingen

  1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige Overeenkomsten.
  2. De administratie van IIM geldt als bewijs van bestellingen en aanvragen van de Consument, behoudens tegenbewijs door de Consument. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
  3. IIM is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Consument over te dragen aan een derde, door een enkele kennisgeving aan de Consument.
  4. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal IIM een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht worden genomen. De vernietigde bepaling of een deel daarvan wordt geacht geen deel uit te maken van de overeenkomst tussen IIM en de consument. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft onverminderd van kracht.

  Toepasselijk recht, geschillen en arbitrage

  1. Op deze Algemene Voorwaarden, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen IIM en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam (Nederland) is (exclusief) bevoegd of enige andere rechter die bevoegd is op grond van relevante consumentenbeschermingswetgeving in het rechtsgebied van de Consument.
  2. In geval van een geschil tussen IIM of een van haar vertegenwoordigers en de consument, neemt de consument eerst contact op met IIM. IIM streeft ernaar deze geschillen zonder formele gerechtelijke stappen op te lossen en verzoekt daarom de Consument elk geschil dat hij met IIM heeft aan IIM kenbaar te maken.
  3. Bindende arbitrage. De consument en IIM komen overeen om, met inachtneming van artikel 11(f) (Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten), elke claim, geschil, actie, oorzaak van actie, kwestie of verzoek om opheffing voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden of het gebruik door de consument van de producten en/of diensten van IIM voor te leggen aan bindende arbitrage in plaats van een rechtszaak aan te spannen in een ander forum dan uiteengezet in dit artikel.
  4. Bovendien komen IIM en de consument overeen dat de arbitrage definitief en bindend is en slechts zeer beperkt door een rechter kan worden getoetst. IIM doet tevens afstand van ieder recht op beroep, herziening of beroep bij een rechtbank of andere gerechtelijke instantie, voor zover een dergelijke afstand geldig kan worden gedaan. Deze bepaling moet ruim worden geïnterpreteerd om alle geschillen of vorderingen te omvatten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten en/of Diensten. Met inachtneming van artikel 11(f) (Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten) zal elk geschil of vordering van de consument tegen IIM of IIM tegen de consument worden beslecht door middel van bindende arbitrage, met dien verstande dat beide partijen vorderingen kunnen instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen indien deze in aanmerking komen voor behandeling door een dergelijke rechtbank.
  5. Arbitrageprocedures. De consument moet zijn vordering of geschil eerst voorleggen aan IIM door contact op te nemen met IIM om hem de gelegenheid te geven het geschil op te lossen. De consument kan arbitrage aanvragen indien zijn vordering of geschil niet binnen 60 dagen na indiening bij IIM kan worden opgelost. IIM kan te allen tijde arbitrage tegen de consument aanvragen, nadat zij de consument overeenkomstig artikel 16 (Kennisgeving) van een vordering of geschil in kennis heeft gesteld. De arbitrage van een geschil of vordering geschiedt volgens de dan geldende en toepasselijke regels. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland, en zal worden gevoerd in de Engelse of Nederlandse taal. Vorderingen worden behandeld door één arbiter. De arbiter mag geen hoger of lager bedrag toekennen dan in deze Overeenkomst is bepaald, geen consolidatie of arbitrage op collectieve of representatieve basis gelasten, geen punitieve of gevolgschade of enige andere schadevergoeding toekennen naast de werkelijke schade van de winnende partij en geen voorlopige of declaratoire maatregelen gelasten, behalve dat de arbiter op individuele basis schadevergoeding kan toekennen die wettelijk vereist is en voorlopige of declaratoire maatregelen kan gelasten krachtens een toepasselijke consumentenbeschermingswet. Elke arbitrage is vertrouwelijk en noch de consument, noch IIM, noch de arbiter mag het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of met het oog op de uitvoering van de arbitrage-uitspraak of het instellen van beroep. Een uitspraak over een arbitraal vonnis kan worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. Indien een deel van deze arbitrageparagraaf door een rechtbank ontoepasbaar of ongeldig wordt verklaard, blijft de rest volledig van kracht.
  6. Geen collectieve acties. Er is geen recht of bevoegdheid om vorderingen die onder dit arbitragehoofdstuk vallen te laten arbitreren op basis van een groepsactie of op geconsolideerde basis of op basis van vorderingen die in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek worden ingediend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als advocaat-generaal).
  7. Honoraria en kosten. Alle administratiekosten en uitgaven van de arbitrage worden gelijkelijk verdeeld tussen de consument en IIM. Elke partij draagt de kosten van haar eigen adviseurs, deskundigen, getuigen en de voorbereiding en presentatie van bewijsmateriaal tijdens de arbitragezitting.
  8. Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Niettegenstaande het voorgaande kan IIM bij elke bevoegde rechtbank een voorlopige of andere billijke voorziening vragen om haar vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten te beschermen of om verlies van gegevens of schade aan haar servers te voorkomen.

  Ontheffing

  Het niet of te laat afdwingen door IIM van een van deze voorwaarden betekent niet dat IIM afstand doet van haar rechten jegens de consument en laat het recht van IIM om toekomstige nakoming daarvan te verlangen onverlet.

   

  Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 3 december 2019.

  Wat de media zeggen over Slide

  Ben je benieuwd wat andere media zeggen over Slide? Lees het hieronder:

  De Telegraaf

  "Slimme gordijnen die de zon automatisch laten schijnen"

  Lees meer

  The Verge

  "Verander je gordijnen uit het stenen tijdperk in spraakgestuurde supergordijnen met Slide"

  Lees meer

  Smarthomefans

  "Slide is een eersteklas product dat goed in elkaar zit en de meeste smarthome-gebruikers enthousiast zal maken."

  Lees meer

  Zorghulpmiddelen Info

  "Getest als het beste elektrische gordijn".

  Lees meer

  Podcast V2: Numrush

  "Een toevoeging in je huis waarvan je niet wist dat je het nodig had, maar na installatie niet meer zonder kunt."

  Lees meer

  IntoGadgets

  "Het gevoel van luxe dat het geeft is met recht onbetaalbaar te noemen."

  Lees meer

  Het Nieuwsblad

  "Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over dat grote tuinraamgordijn is een echte traktatie".

  Lees meer

  smarthomeweb

  "Als je op zoek bent naar een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor slimme gordijnen, dan is Slide zeker een aanrader."

  Lees meer

  Mixed Grill

  "Je huis slim maken is eenvoudig met Slide"

  Lees meer

  Slimme-Woning.nl

  "Getest als de beste slimme gordijnen van 2023"

  Lees meer

  GadgetsDaily

  "Met Slide koop je een goed ontwikkeld, eersteklas product dat op veel verschillende gordijnrails past."

  Lees meer

  DroidApp

  "Slide is een compleet en gebruiksvriendelijk systeem om je domme gordijnen slim te maken."

  Lees meer

  Coole Suggesties

  "De app is eenvoudig en makkelijk te gebruiken, de routines zijn duidelijk en makkelijk in te stellen."

  Lees meer

  Inhuis Beveiliging

  "Getest als het beste elektrische gordijnsysteem."

  Lees meer

  AWSmart

  De installatie van de Slide is eenvoudig. De app leidt je door het hele installatieproces met video's voor elke stap. Nog een voordeel: er is geen boor of gereedschap nodig.

  Lees meer

  ID.nl

  "Ingenieus systeem maakt bijna alle gordijnen ongelooflijk slim"

  Lees meer

  Smarta HemTest

  "Met zijn universele motor en eenvoudige installatie maak je van je bestaande gordijnen in een handomdraai een slim gordijnsysteem."

  Lees meer

  Duurzaam Thuis

  Het maakt het leven net dat beetje gemakkelijker en het voelt als een luxe om op deze manier ook op stookkosten te besparen.

  Lees meer