Gebruiksvoorwaarden

Definities

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") van Innovation in Motion B.V. ("IIM", "wij", "ons" of "onze"), een onderneming met als adres Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017RC te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66904846. Door het openen of gebruiken van (mobiele) applicaties, websites of enige andere dienst van IIM, inclusief het gebruik van onze hardware producten, (samen de "Dienst") die door IIM beschikbaar wordt gesteld, hoe dan ook toegankelijk, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. De Dienst is eigendom van of wordt gecontroleerd door IIM. Deze Voorwaarden beïnvloeden uw wettelijke rechten en verplichtingen. Indien u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, bezoek of gebruik de Dienst dan niet.

Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle (combinaties van) IIM Producten, Diensten en Software.
 2. Daarnaast kunnen een of meer specifieke voorwaarden van toepassing zijn uit de algemene voorwaarden van Innovation in Motion, de privacyverklaring en de beperkte garantie.
 3. Het gebruik van de diensten van IIM is uitsluitend bestemd voor de detailhandel aan particuliere consumenten. Als consument kan de toepasselijke wettelijke regeling per land aanzienlijk verschillen. Alle disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing voor zover het toepasselijke recht dit verbiedt. Raadpleeg de wetten die in jouw land van toepassing zijn voor een volledige beschrijving van je wettelijke rechten. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden heeft invloed op andere wettelijke rechten.
 4. Toepasselijkheid van door u ("de Gebruiker") toegepaste gebruiksvoorwaarden wordt door IIM uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Aangeboden IIM Diensten zijn niet ontworpen en getest voor gebruik in alle landen. Indien u ervoor kiest de Producten en Diensten buiten Nederland (als "Doelland") te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving in uw land. Voor zover wettelijk toegestaan is IIM niet verantwoordelijk en aanvaardt geen schade of verlies veroorzaakt door uw toegang tot of gebruik van de IIM, Producten en/of Diensten in een niet-Doelland.

Registratie en accountbeveiliging

 1. Je moet minstens 13 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.
 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden en u stemt ermee in dat u uw account, gebruikersnaam of accountrechten niet zult verkopen, overdragen, in licentie geven of toewijzen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of klanten, verbiedt IIM het aanmaken van en stemt u ermee in dat u geen account zult aanmaken voor iemand anders dan uzelf.
 3. U verklaart dat alle informatie die u bij registratie en op alle andere tijdstippen aan IIM verstrekt of verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is en u stemt ermee in uw informatie zo nodig bij te werken om de waarheid en nauwkeurigheid ervan te handhaven.
 4. U stemt ermee in dat u de inloggegevens van andere IIM-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.
 5. U mag niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik of genot van de Dienst en u mag overtredingen van deze Voorwaarden of andere IIM-voorwaarden niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim en veilig houden van je wachtwoord.
 7. Je mag geen accounts aanmaken bij de Dienst op ongeoorloofde wijze, inclusief maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

Veiligheid

 1. Je mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U gaat ermee akkoord alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld staats-, lokale en provinciale wetten) na te leven die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten.
 2. U mag de Dienst of met de Dienst verbonden servers of netwerken niet verstoren of verstoren, onder meer door het verzenden van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of verstorende aard. U mag geen inhoud of code injecteren of de manier waarop een IIM-pagina in de browser of het apparaat van een gebruiker wordt weergegeven anderszins wijzigen of verstoren.
 3. U mag de Dienst niet wijzigen, aanpassen of veranderen of een andere website zodanig wijzigen, aanpassen of veranderen dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze verband houdt met de Dienst of IIM.

Algemene voorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor de Dienst of jouw toegang tot de Dienst te wijzigen of te beëindigen, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens jou. Als wij uw toegang tot de Dienst beëindigen of als u uw account deactiveert en alle andere gegevens niet langer toegankelijk zijn via uw account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet naar uw gebruikersnaam navigeren en uw foto's bekijken), maar die materialen en gegevens kunnen blijven bestaan en verschijnen binnen de Dienst.
 2. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam om welke reden dan ook te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging worden alle in deze Voorwaarden aan jou verleende rechten onmiddellijk beëindigd.
 4. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Dienst aan iedereen, om welke reden dan ook, te allen tijde te weigeren.
 5. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle datakosten die je maakt door het gebruik van de Dienst.
 6. Wij verbieden crawling, scraping, caching of anderszins toegang tot enige inhoud van de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als dit het resultaat is van standaard zoekmachineprotocollen of -technologieën die door een zoekmachine met de uitdrukkelijke toestemming van IIM worden gebruikt).

Intellectuele eigendomsrechten

 1. IIM verleent u hierbij een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Dienst. U mag de Dienst niet verspreiden of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de Dienst niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie), decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden, wijzigen of afgeleide werken maken van de Dienst, updates of enig deel daarvan (behalve als en alleen voor zover een voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open source componenten die bij de Dienst horen). Elke poging daartoe is een schending van de rechten van het IIM. Indien u deze beperking schendt, kunt u worden onderworpen aan vervolging en schadevergoeding. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door IIM verstrekte upgrades die de oorspronkelijke Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van bijgewerkte voorwaarden, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De Dienst bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door IIM ("IIM-inhoud"). IIM-inhoud wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten, en tussen u en IIM geldt dat IIM alle rechten op de IIM-inhoud en de dienst bezit en behoudt. U zult geen mededelingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of bij de IIM-inhoud verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult de IIM-inhoud niet reproduceren, wijzigen, aanpassen, er afgeleide werken op baseren, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren, uitzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren.
 3. De naam en het logo van IIM zijn handelsmerken van IIM en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IIM. Bovendien zijn alle pagina-headers, aangepaste graphics, knoppictogrammen en scripts eigendom van IIM en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IIM.

Derden

 1. Er kunnen links zijn van de Dienst, of van communicatie die je van de Dienst ontvangt, naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden. De Dienst kan ook inhoud van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. IIM heeft geen zeggenschap over deze webdiensten van derden of de inhoud daarvan. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat IIM op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.
 2. U kunt, geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico, ervoor kiezen om toepassingen te gebruiken die de Dienst of uw profiel op de Dienst verbinden met een dienst van derden (elk, een "Toepassing") en een dergelijke Toepassing kan interageren met, verbinding maken met of informatie verzamelen en/of ophalen van en naar uw Serviceprofiel. Door dergelijke Applicaties te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) indien u een Applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Dienst wordt gedeeld; (ii) uw gebruik van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en/of met u in verband wordt gebracht, zelfs indien IIM dergelijke informatie niet zelf heeft verstrekt; en (iii) uw gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en op eigen risico, en u zult IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) (zoals hieronder gedefinieerd) vrijwaren voor activiteiten in verband met de Applicatie.

Geen garantie.

 1. De Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IIM Content, wordt geleverd op een "as is", "as available" en "with all faults" basis. Voor zover wettelijk toegestaan geven noch IIM, noch haar directeuren, werknemers, managers, functionarissen, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de "IIM (of bevoegde vertegenwoordigers)") verklaringen, garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de IIM Inhoud; (c) gebruikersinhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie aan IIM of via de Dienst. Bovendien wijst IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel, gewoonte, handel, rustig genot, systeemintegratie en vrijwaring van computervirussen.
 2. Het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) verklaart of garandeert niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal zijn; dat gebreken zullen worden gecorrigeerd; of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar maakt vrij is van schadelijke componenten, inclusief, zonder beperking, virussen. IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) doen geen toezeggingen en geven geen garanties dat de informatie (met inbegrip van instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. Hoewel het de bedoeling van IIM is dat de Dienst zo veel mogelijk beschikbaar is, kan het voorkomen dat de Dienst wordt onderbroken, onder meer, maar niet uitsluitend, voor gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van storingen in telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.
 4. U erkent dat uw gebruik van de Dienst op uw eigen risico is. IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst in een bepaald rechtsgebied rechtmatig is, en IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) wijzen dergelijke garanties uitdrukkelijk van de hand. Sommige rechtsgebieden beperken of staan de afwijzing van impliciete of andere garanties niet toe, zodat de bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing is voor zover het recht van dat rechtsgebied op u en deze Voorwaarden van toepassing is.
 5. Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken verklaart en garandeert u dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u de Dienst bezoekt of gebruikt.
 6. Voor de beperkte garantie op de hardwarecomponent van de 'Slide' Service verwijzen wij u naar de pagina Beperkte garantie in onze webshop.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover niet bij wet verboden, is het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, bestraffende, incidentele of gevolgschade) die direct of indirect verband houdt met:
  • de dienst;
  • de IIM Inhoud;
  • user content;
  • uw gebruik van, uw onvermogen tot gebruik of de prestaties van de Dienst;
  • elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Dienst of dat van een andere partij;
  • elke actie in verband met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten;
  • fouten of omissies in de werking van de dienst; of
  • enige schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, inclusief, zonder beperking, schade door een inbreuk op de beveiliging of door een virus, bugs, knoeien, fraude, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of overdracht, storingen in de computerlijn of het netwerk of enige andere technische of andere storing, inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van de resultaten, of computerstoring of -uitval, zelfs indien deze te voorzien was of zelfs indien het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een contractuele procedure, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoring of diefstal of vernietiging van de dienst).
  In geen geval zal het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) aansprakelijk zijn jegens jou of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief, zonder beperking, overlijden of persoonlijk letsel. Sommige rechtsgebieden staan de beperking van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, of van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken of acties het bedrag van € 0 overschrijden. De voorgaande beperkingen zijn zelfs van toepassing indien de hierboven vermelde oplossing haar wezenlijke doel mist.
 2. U gaat ermee akkoord dat in het geval u schade, verliezen of verwondingen oploopt die voortvloeien uit handelingen van IIM of nalatigheden, de schade die u eventueel lijdt niet onherstelbaar of voldoende is om u het recht te geven op een verbod op de exploitatie van een website, dienst, eigendom, product of andere inhoud die eigendom is van of gecontroleerd wordt door het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers), en u hebt geen recht om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, tentoonstelling of exploitatie van een website, eigendom, product, dienst of andere inhoud die eigendom is van of gecontroleerd wordt door het IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) te verbieden of te beperken.
 3. IIM is niet verantwoordelijk voor de handelingen, inhoud, informatie of gegevens van derden, en u ontslaat ons, onze directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle vorderingen en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een vordering die u hebt tegen dergelijke derden.
 4. U stemt ermee in dat elke vordering die u hebt die voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met IIM binnen één jaar na het ontstaan van die vordering moet worden ingediend; anders is uw vordering definitief verjaard.

Vrijwaring

 1. U gaat ermee akkoord IIM (of bevoegde vertegenwoordigers) te verdedigen (op verzoek van IIM), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en kosten, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met een van de volgende zaken (met inbegrip van als gevolg van uw directe activiteiten op de Dienst of die namens u worden uitgevoerd):
  • uw toegang tot of gebruik van de Dienst;
  • jouw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden;
  • jouw schending van enig recht van derden, waaronder, zonder beperking, enig recht op intellectuele eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy;
  • jouw overtreding van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- en semi-overheidsinstanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
  • een verkeerde voorstelling van zaken door jou.
  U zult alle medewerking verlenen die IIM verlangt bij de verdediging van een vordering. IIM behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een vordering schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IIM.

Gedeeltelijke invaliditeit

Indien op enig moment een bepaling van deze Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt onder de wetgeving van enig rechtsgebied, wordt noch de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen, noch de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van een dergelijke bepaling onder de wetgeving van enig ander rechtsgebied op enigerlei wijze aangetast of beïnvloed.

Geen verklaring van afstand

Indien IIM niet aandringt op strikte naleving van enige bepaling van deze Voorwaarden of deze niet afdwingt, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Geen verklaring van afstand van een van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Territoriale beperkingen

 1. De binnen de Dienst verstrekte informatie is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of IIM zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig deel van de Dienst te beperken voor een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, op elk moment en naar eigen goeddunken, en om de hoeveelheden te beperken van enige inhoud, programma, product, dienst of andere functie die IIM aanbiedt.
 2. Er mag geen software van de Dienst worden gedownload, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd: (a) naar landen waarop een embargo rust van de Europese Unie en/of de Verenigde Staten of (b) naar iemand die voorkomt op een sanctielijst van de Europese Unie en/of de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Person's List of Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door software met betrekking tot de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Wijzigingen

 1. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden ("Bijgewerkte voorwaarden") van tijd tot tijd te wijzigen.
 2. Tenzij we om juridische of administratieve redenen een wijziging aanbrengen, zullen we je daarvan vooraf in kennis stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. Je gaat ermee akkoord dat we je van de Updated Terms op de hoogte kunnen stellen door ze op de Service te plaatsen, en dat je door gebruik te maken van de Service na de ingangsdatum van de Updated Terms (of door je anderszins te gedragen zoals wij redelijkerwijs kunnen aangeven) instemt met de Updated Terms. Daarom dient u deze Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden door te nemen voordat u de Dienst gebruikt.
 3. De Updated Terms zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing, of een latere datum die in de Updated Terms wordt vermeld, en zijn vanaf dat moment van toepassing op je gebruik van de Service. Alle geschillen die vóór de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden ontstaan, vallen onder deze Voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Deze Voorwaarden, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.
 2. Alle geschillen tussen u en IIM (al dan niet met een derde) met betrekking tot je relatie met IIM, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, onverminderd het recht van IIM als eiser om een procedure aanhangig te maken bij elke andere bevoegde rechter. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoe ons te contacteren

Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar support@goslide.io.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 15 februari 2019.

Wat de media zeggen over Slide

Ben je benieuwd wat andere media zeggen over Slide? Lees het hieronder:

De Telegraaf

"Slimme gordijnen die de zon automatisch laten schijnen"

Lees meer

The Verge

"Verander je gordijnen uit het stenen tijdperk in spraakgestuurde supergordijnen met Slide"

Lees meer

Smarthomefans

"Slide is een eersteklas product dat goed in elkaar zit en de meeste smarthome-gebruikers enthousiast zal maken."

Lees meer

Zorghulpmiddelen Info

"Getest als het beste elektrische gordijn".

Lees meer

Podcast V2: Numrush

"Een toevoeging in je huis waarvan je niet wist dat je het nodig had, maar na installatie niet meer zonder kunt."

Lees meer

IntoGadgets

"Het gevoel van luxe dat het geeft is met recht onbetaalbaar te noemen."

Lees meer

Het Nieuwsblad

"Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over dat grote tuinraamgordijn is een echte traktatie".

Lees meer

smarthomeweb

"Als je op zoek bent naar een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor slimme gordijnen, dan is Slide zeker een aanrader."

Lees meer

Mixed Grill

"Je huis slim maken is eenvoudig met Slide"

Lees meer

Slimme-Woning.nl

"Getest als de beste slimme gordijnen van 2023"

Lees meer

GadgetsDaily

"Met Slide koop je een goed ontwikkeld, eersteklas product dat op veel verschillende gordijnrails past."

Lees meer

DroidApp

"Slide is een compleet en gebruiksvriendelijk systeem om je domme gordijnen slim te maken."

Lees meer

Coole Suggesties

"De app is eenvoudig en makkelijk te gebruiken, de routines zijn duidelijk en makkelijk in te stellen."

Lees meer

Inhuis Beveiliging

"Getest als het beste elektrische gordijnsysteem."

Lees meer

AWSmart

De installatie van de Slide is eenvoudig. De app leidt je door het hele installatieproces met video's voor elke stap. Nog een voordeel: er is geen boor of gereedschap nodig.

Lees meer

ID.nl

"Ingenieus systeem maakt bijna alle gordijnen ongelooflijk slim"

Lees meer

Smarta HemTest

"Met zijn universele motor en eenvoudige installatie maak je van je bestaande gordijnen in een handomdraai een slim gordijnsysteem."

Lees meer

Duurzaam Thuis

Het maakt het leven net dat beetje gemakkelijker en het voelt als een luxe om op deze manier ook op stookkosten te besparen.

Lees meer